Rejestracja//Wykorzystaj kod

Pon - Pt 08:00 - 16:00

Regulamin

Regulamin Korzystania z Produktów Fine Diners

Data ostatniej aktualizacji: 30.12.2022

1. Definicje

 1. Fine Diners - OpenCard Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie przy ulicy Al. Józefa Piłsudskiego 34, 35-001 Rzeszów, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454784, posiadającą numer NIP: 5170362130 oraz REGON: 180954381, tel.: +48 661 980 980, e-mail: biuro@finediners.pl, rozumiany też jako Serwis FineDiners.
 2. Voucher – emitowany przez Fine Diners Voucher umożliwiający jego nabywcom skorzystanie z usług restauracji Partnerów. Voucher emitowany jest na określoną wcześniej kwotę, którą można wymienić na usługę Restauracji Partnerskiej mieszczącą się w kwocie określonej na Voucherze. Voucher dostępny jest w formie elektronicznej papierowej lub formie PDF do wydruku. Voucher może być imienny lub na okaziciela.
 3. Degustacja – emitowane przez Fine Diners zaproszenie na menu degustacyjne, umożliwiające skorzystanie z usług Restauracji Partnerskiej. Zaproszenie emitowane jest do określonej wcześniej Restauracji Partnerskiej oraz na określone wcześniej przez Fine Diners albo Partnera menu degustacyjne. Zaproszenie dostępne jest w formie elektronicznej, papierowej lub formie PDF do wydruku. Zaproszenie może być imienne lub na okaziciela.
 4. Multioferta – Voucher lub Degustacja na określoną kwotę, która nie jest przypisana do Restauracji Partnerskiej. Posiadacz lub Nabywca zobowiązany jest do wyboru Restauracji Partnerskiej oraz aktywacji Multioferty na LP przy pomocy Kodu weryfikacyjnego. Multioferta posiada datę ważności, w ramach której należy ją aktywować. Multioferty nie można wykorzystać w Restauracjach Partnerskich do momentu jej aktywacji na LP.
 5. Produkty Fine Diners – zbiór wszystkich wymienionych wyżej rodzajów produktów, tj. Vouchery oraz Degustacje rozumiane też jako Oferty lub Multiferty.
 6. Posiadacz - to każda osoba, która zakupi na portalu Fine Diners Degustację lub Voucher.
 7. Nabywca - to każda osoba która posiada unikalny Kod służący do odebrania na LP Produktu Fine Diners lub zakupu ze zniżką innej Oferty na Stronie internetowej Fine Diners.
 8. Restauracja Partnerska (zwana również: Partnerem) - to każda osoba prawna lub fizyczna prowadząca restaurację, w której możliwe jest zrealizowanie Produktów Fine Diners.
 9. Partner Biznesowy - dystrybutor Produktów Fine Diners.
 10. Strona internetowa Fine Diners – strona pod adresem: www.finediners.pl.
 11. Kod - unikalny ciąg znaków stanowiący kod zniżkowy lub kod weryfikacyjny.
 12. LP - Landing Page - strona internetowa przeznaczona do odbioru Oferty lub Multioferty.

2. Warunki i zasady nabywania Produktów FineDiners

 1. Posiadacz może nabyć Produkty Fine Diners poprzez stronę internetową www.finedinsers.pl.
 2. Nabywca może nabyć Kody służące do odbioru lub zakupu Produktów Fine Diners na stronach internetowych/aplikacjach Partnerów Biznesowych.
 3. Na stronie internetowej www.finediners.pl znajdują się szczegółowe informacje na temat oferowanych Produktów Fine Diners, w szczególności ceny produktów oraz lista Restauracji Partnerskich, w których możliwe jest zrealizowanie Produktów FineDiners.
 4. Po zapoznaniu się z treścią Oferty prezentowanej w serwisie Fine Diners, akceptacji Regulaminu w tym Polityki prywatności Fine Diners, Posiadacz lub Nabywca wybiera opcję zakupu produktu. Dokonując płatności, składa On deklarację zakupu przedstawionego produktu. Posiadacz lub Nabywca zobowiązany jest do opłacenia Produktu Fine Diners w wybranym przez siebie, oferowanym przez serwis Fine Diners następujących form płatności:
  1. karty debetowe i kredytowe Visa, MasterCard i inne,
  2. przelewy elektroniczne, przekazy i przelewy bankowe w systemie płatności PayU lub innej instytucji pośredniczącej.
 5. Posiadacz lub Nabywca zawiera umowę sprzedaży z serwisem Fine Diners oraz nabywa Produkty Fine Diners po zapłaceniu ceny za te produkty i odnotowaniu przez Fine Diners wpłaty odpowiedniej kwoty na rachunku bankowym. Jeżeli płatność nie zostanie przez Kupującego uiszczona w ciągu 30 dni od daty złożenia zamówienia, umowa nie dochodzi do skutku.
 6. Fine Diners dopuszcza sprzedaż rabatową Produktów Fine Diners, w tym organizowanie promocyjnych eventów, akcji sprzedażowych i kampanii mailingowych.
 7. W przypadku nabycia Kodu na określoną wartość, Nabywca ma prawo do bezpłatnego odbioru Produktu Fine Diners na LP. Wartość wybranego produktu nie może przekraczać wartości otrzymanego Kodu.
 8. W przypadku nabycia Kodu na określoną wartość, Nabywca ma prawo do wykorzystania Kodu w celu otrzymania rabatu na zakup wybranego produktu Fine Diners. Rabat zostanie odliczony od finalnej kwoty zamówienia.
 9. Po zapoznaniu się z treścią Oferty prezentowanej w LP Fine Diners, akceptacji Regulaminu w tym Polityki prywatności Fine Diners, Nabywca wybiera opcję odbioru Produktu Fine Diners poprzez wykorzystanie unikalnego, jednorazowego Kodu.
 10. Fine Diners jako emitent Voucherów i Degustacji nie wystawia paragonów fiskalnych lub faktur VAT z tytułu zakupu przez Posiadacza lub odbioru przez Nabywcę Produktów Fine Diners. Paragon Fiskalny lub Faktura VAT wystawiana jest przez Restaurację Partnerską, w której wykorzystany zostanie Produkt Fine Diners.
 11. Okres ważności Produktów Fine Diners jest każdorazowo określony w Szczegółach Oferty dostępnych na stronie internetowej Fine Diners.
 12. Lista Restauracji partnerskich, w których możliwe jest zrealizowanie Produktów Fine Diners dostępna jest na stronie internetowej Fine Diners.

3. Realizacja Produktów Fine Diners przez Posiadacza lub Nabywcę

 1. Celem realizacji oferty w Restauracji Partnerskiej, Posiadacz lub Nabywca powinien:
  1. pokazać ofertę w formie papierowej lub wydrukowaną formę PDF,
  2. w przypadku korzystania z papierowej wersji z nadrukowanym indywidualnym kodem weryfikacyjnym, ofertę należy przekazać obsłudze restauracji na potrzeby weryfikacji. Wersja papierowa jest bezzwrotna dla Posiadacza lub Nabywcy,
  3. poczekać na zweryfikowanie oferty przez obsługę restauracji indywidualnym kodem identyfikacyjnym. Fine Diners zastrzega, że Posiadacz lub Nabywca może skorzystać wyłącznie z oferty z ważnym kodem weryfikacyjnym,
  4. zrealizować ofertę do końca jej daty ważności.
 2. Posiadacz lub Nabywca powinien wcześniej skontaktować się z restauracją, celem uzgodnienia odpowiedniego dla obu Stron terminu realizacji oferty. W przypadku stwierdzenia prawdziwości oferty restauracja przystępuje do wykonania usługi.
 3. Każda oferta jest jednorazowa, chyba że inaczej zostało zaznaczone w szczegółach oferty.
 4. Oferta nie podlega zamianie na pieniądze lub inny towar albo usługę niż w nim wskazaną, chyba że co innego wyraźnie wynika z jej treści. W przypadku stwierdzenia takiego działania Fine Diners zastrzega sobie prawo do unieważnienia oferty.
 5. Po upływie oznaczonego w szczegółach oferty terminu ważności, niewykorzystana, w całości lub w części, oferta traci ważność, a Posiadacz lub Nabywca traci możliwość jej realizacji lub zwrotu jego równowartości. Data ważności ofert nie podlega możliwości wydłużenia.
 6. Restauracja może dokonać zmiany terminu lub odmowy realizacji oferty z przyczyn od siebie niezależnych, po uprzednim poinformowaniu Posiadacza lub Nabywcy oferty o zaistniałych okolicznościach.
 7. Przyczyny niezależne to sytuacje, na których zaistnienie, restauracja nie ma wpływu, a które uniemożliwiają jej zrealizowanie oferty, takie jak: nieoczekiwane problemy techniczne urządzeń i sprzętów lub likwidacja prowadzonej działalności.
 8. W sytuacjach określonych w pkt 6, Posiadacz Lub Nabywca ma prawo umówić się na inny termin lub wymienić ofertę na inny produkt Fine Diners.

4. Prawa i obowiązki Posiadaczy lub Nabywców

 1. Posiadacz lub Nabywca ma prawo do skorzystania z usług Restauracji Partnerskich według warunków opisanych w szczegółach wybranej oferty. Jeżeli z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Fine Diners wynika obowiązek wcześniejszego zarezerwowania stolika w Restauracji Partnerskiej w celu skorzystania z Produktów Fine Diners, Posiadacz lub Nabywca jest zobowiązany do dokonania takiej rezerwacji.
 2. Posiadacz lub Nabywca ma obowiązek poinformować pracownika Restauracji partnerskiej o chęci skorzystania z Produktu Fine Diners przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, a w każdym przypadku, przed dokonaniem zarejestrowania usługi przez pracownika Restauracji partnerskiej na kasie fiskalnej lub innym podobnym urządzeniu.
 3. Przed skorzystaniem z Produktów Fine Diners, Posiadacz lub Nabywca ma obowiązek zapoznać się z wszystkimi zastrzeżeniami w zakresie korzystania z tych produktów obowiązującymi w interesującej go Restauracji partnerskiej. Opis zastrzeżeń widoczny jest w profilu danej oferty w sekcji Szczegóły Oferty, dostępnym na stronie internetowej www.finediners.pl.
 4. Posiadacz lub Nabywca ma prawo do otrzymania Vouchera lub Degustacji w wersji papierowej. W przypadku woli otrzymania Vouchera lub Degustacji w wersji papierowej, Posiadacz lub Nabywca zobowiązany jest do wyraźnego zaznaczenia tego faktu w zamówieniu oraz wskazania prawidłowego adresu do doręczeń. Dla wersji Papierowej, do wartości zamówienia zostanie doliczona dodatkowa opłata dystrybucyjna. O wysokości opłaty Posiadacz lub Nabywca zostanie wyraźnie poinformowany podczas realizacji zamówienia. Wersja papierowa Voucherów lub Degustacji zostanie dostarczona Posiadaczowi lub Nabywcy listem poleconym w terminie 4 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia oraz odnotowania prawidłowej wysokości wpłaty ceny za złożone zamówienie lub opłatę dystrybucyjną.
 5. Posiadacz lub Nabywca ma prawo do otrzymania Vouchera oraz Degustacji w wersji PDF. Wersję PDF Produktów Fine Diners Posiadacz lub Nabywca może zamówić wybierając odpowiednią opcję w zamówieniu. Po odnotowaniu przez Fine Diners prawidłowej wysokości wpłaty ceny za złożone zamówienie, Posiadacz otrzyma wiadomość email z linkiem do pobrania Oferty w wersji PDF. Po odnotowaniu przez Fine Diners woli nabycia Oferty na LP, Nabywca otrzyma wiadomość email z linkiem do pobrania Oferty w wersji PDF.
 6. Posiadacz lub Nabywca przy składaniu zamówienia na Voucher lub Degustację ma obowiązek podać wszelkie wymagane dane zgodnie z prawdą. W przypadku podania danych nieprawdziwych Fine Diners nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu udostępnionej Voucherów oraz Degustacji.
 7. Składając zamówienie na stronie internetowej www.finediners.pl lub na wszystkich LP przygotowanych przez Fine Diners, Posiadacz lub Nabywca wyraża zgodę na to, że Fine Diners będzie gromadził, przetwarzał i wykorzystywał jego dane osobowe (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922), według zasad szczegółowo określonych w dokumencie Polityka Prywatności dostępnym pod adresem www.finediners.pl/polityka-prywatnosci.
 8. Posiadacz lub Nabywca zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania Fine Diners o zmianie danych Posiadacza lub Nabywcy zgłoszonych na stronie internetowej Fine Diners lub na wszystkich LP przygotowanych przez Fine Diners. W przypadku niepoinformowania Fine Diners o zmianie danych, Fine Diners nie ponosi żadnej odpowiedzialności za doręczenia dokonywane na wskazany pierwotnie adres.
 9. Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie usługi polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowaną albo ukradziona ofertą lub wielokrotnym jej wykorzystywaniem, są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej.
 10. Naruszeniem Regulaminu Fine Diners jest dalsza odsprzedaż przez Posiadacza lub Nabywcę, produktów Fine Diners fizycznie lub na stronach internetowych, bez względu na czas i sposób tego dokonywania. Naruszenie powyższego zobowiązania upoważnia restaurację widniejącą na ofercie do odmowy realizacji oferty uzyskanego w wyniku naruszenia. W przypadku zaistnienia tego typu naruszenia Posiadaczowi lub Nabywcy nie przysługują żadne uprawnienia, które mógłby dochodzić od firmy Fine Diners. Fine Diners również nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe pośrednio lub bezpośrednio wskutek tego naruszenia.

5. Wymiany, Zwroty i Reklamacje

 1. Wymiany Produktu Fine Diners można dokonać jednorazowo w ciągu całego okresu ważności zakupionej Oferty. Wymiana odbywa się na poniższych warunkach:
  1. wymiana na Produkt Fine Diners uprawniający do realizacji droższej usługi, po dopłacie różnicy w cenie,
  2. wymiana na Produkt Fine Diners uprawniający do realizacji usługi o tej samej wartości, bez ponoszenia żadnych dodatkowych kosztów,
  3. wymiana na Produkt Fine Diners uprawniający do realizacji usługi o niższej wartości. Fine Diners nie dokonuje zwrotu różnicy w cenie,
  4. produkt Fine Diners w trakcie wymiany musi posiadać aktualną datę ważności, przeterminowane Produkty Fine Diners nie podlegają wymianie.
 2. Wymianę Produktu Fine Diners można dokonać na dowolny Produkt Fine Diners dostępny na stronie internetowej www.finediners.pl, inny niż wymieniana Oferta.
 3. Wymieniony Produkt Fine Diners zachowuje termin ważności zakupionej Oferty sprzed wymiany. W przypadku dokonania wymiany Produktu Fine Diners w okresie ostatnich 30 dni końca jego ważności, do wymienionego Produktu Fine Diners zostaną doliczone 30 dni ważności, liczone od daty wymiany Oferty.
 4. Produkt Fine Diners, który został nabyty drogą wymiany oraz, którego okres ważności został przedłużony, nie podlega wymianie.
 5. Posiadacz lub Nabywca ma prawo złożenia reklamacji jeżeli usługa została wykonana nieprawidłowo. Reklamacje z tytułu nieprawidłowego wykonania usługi, z której Posiadacz lub Nabywca skorzystał na podstawie posiadanego Vouchera lub Degustacji, są składane bezpośrednio do Fine Diners w następujący sposób: telefonicznie na numer: 661 980 980 lub mailowo na adres: biuro@finediners.pl.
 6. Posiadacz lub Nabywca będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu wpłaconych środków bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty zakupu Produktu Fine Diners, chyba że wcześniej skorzystał już z zakupionego produktu w Restauracji partnerskiej. Skorzystanie z produktu oznacza, że usługa została w pełni wykonana i zgodnie z art. 38 pkt 1 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. J. Dz. U. Z 2017 r. Poz. 683) w takim przypadku prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny jest wyłączone.
 7. Zwrot zapłaconych środków zostanie przelany Posiadaczowi lub Nabywcy w ciągu 14 dni od otrzymania przez Fine Diners pisemnego zgłoszenia na ten sam numer rachunku bankowego, z którego została dokonana płatność. Konsument zostanie powiadomiony o tym fakcie droga mailową.
 8. Nabywca, który odstąpił od umowy sprzedaży i wykorzystał w celu zakupu Kod, ma prawo do ponownego użycia Kodu w celu odebrania lub ponownego zakupu Produktów Fine Diners. Nabywca powinien powiadomić Fine Diners o tym fakcie drogą mailową.
 9. Wszelkie wymiany, zwroty* lub reklamacje mogą być dokonywane w następujący sposób:
  1. telefonicznie pod numerem: 661 980 980,
  2. drogą elektroniczną pod adresem email: biuro@finediners.pl
   * Zwrot powinien zostać zgłoszony wyłącznie droga mailową.

6. Postanowienia końcowe

 1. Fine Diners nie ponosi odpowiedzialności za działania oraz jakość usług świadczonych przez Restauracje partnerskie.
 2. Dokonując zakupu Produktów Fine Diners Posiadacz akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z tych produktów zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej www.finediners.pl.
 3. Dokonując odbioru Produktów Fine Diners Nabywca akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z tych produktów zawarte w niniejszym Regulaminie oraz na stronie internetowej www.finediners.pl lub na wszystkich LP przygotowanych przez Fine Diners.
 4. Niniejszy Regulamin udostępniony jest na stronie internetowej www.finediners.pl
 5. Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie, przy czym ogłoszenie tej zmiany następuje z chwilą zamieszczenia odpowiedniej informacji o tej zmianie w widocznym miejscu na stronie internetowej Fine Diners.

REJESTRACJA